Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności.

Notariusz:

  • sporządza akty notarialne,
  • doręcza oświadczenia,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie uzgodnione ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W celu ustalenia przewidywanych kosztów konkretnej czynności, w tym także wysokości podatków i opłat sądowych, prosimy o kontakt z Kancelarią.

TOP